Disco Valley, Goa, 1993 . Photo by Alex Rice Saxton